โครงการเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับกฎหมาย
เลือกตั้งท้องถิ่น
18 มีนาคม 255
7

โครงการอำเภอยิ้มเคลื่อนที่
วันที่ 14 ก.พ.2557


สืบสานประเพณี ของดีอำเภอ
จังหาร บุญคูณลาน '57
22-26 ก.พ.255
7
โครงการกีฬามวลชนสัมพันธ์ ผักแว่นเกมส์ ประจำปี 2557
ระหว่างวันที่ 18-19 มกราคม 2557 และ
25-26
มกราคม 2557
โครงการอบรมระดมธรรม ประจำปี 2557
ระหว่างวันที่
20-27พ.ศ.2557
โครงการจัดหาผ้าห่มเพื่อช่วยเหลือประชาชน
ที่ประสบภัยหนาว เทศบาลตำบลผักแว่น
มอบผ้าห่มต้านภัยหนาว
16 มกราคม
57
กีฬาจังหารสัมพันธ์
๕ ธันวาคม ๒๕๕๖ วันเด็กแห่งชาติ  
รับการประเมินกองทุนหลักประกันสุขภาพ
จากคณะกรรมการระดับอำเภอประจำปีงบประมาณ
2556
30 กันยายน
2556
ประเพณีลงแขกเกี่ยวข้าว 2556
โครงการวางแผนครอบครัวสุนัข แมว เพื่อแก้ไขปัญหา
สุนัข แมวจรจัดอย่างยั่งยืน

นางสาวชลิดา บุตรวิเชียร ผู้รับผิดชอบโครงการ
ภาพกิจกรรม โดย นางณัฐพร  ปกติ
โครงการหน้าบ้านน่ามอง ชุมชนน่าอยู่ ผู้คนน่ารัก ประจำปี 2556
บ้านดงเครือวัลย์
7 หมู่ ชุมชนต้นแบบ
30 กันยายน
2556
ประชุมสภาสมัยวิสามัญ สมัยที่สี่ ครั้งที่ 1
วันที่ 23
กันยายน 2556
โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรม
เปิดงานหลักประกันสุขภาพตำบลผักแว่น บ้านคางฮุงหมู่13
 และบ้านดงเครือวัลย์หมู่
7
วันที่
13 กันยายน 2556
ออกประเมินโครงการหน้าบ้านน่ามอง ชุมชนน่าอยู่ ผู้คนน่ารัก ตำบลผักแว่น
ระหว่างวันที่
16-18 กันยายน 2556
เปิดงานโครงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมกลุ่มเสี่ยง
10
กันยายน 2556
เปิดโครงการพัฒนานักสุขภาพครอบครัว
กับการดูแลสุขภาพผู้สูงอายุผู้พิการและผู้ป่วยโรคเรื้อรัง

12 กันยายน
2556
ประชุมสภาสมัยวิสามัญ สมัยที่สาม ครั้งที่1
วันที่ 5
กันยายน 2556
ประชุมสภาสมัยวิสามัญ สมัยที่สาม ครั้งที่2
วันที่ 9
กันยายน 2556
ประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่3 ครั้งที่3 ประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่3 ครั้งที่4
ทอดเทียนเข้าพรรษา เปิดงานกองทุนหลักประกันสุขภาพ
วันแม่แห่งชาติ ประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่2

โครงการอนุรักษ์สืบสานวิถีชีวิตแบบพอเพียง ประเพณีลงแขกดำนา ประจำปี 2556

โครงการพัฒนาและรณรงค์ปลูกหญ้าแฝกอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
ประชุมรับฟังความคิดเห็นขอถอนสภาพที่สาธารณประโยชน์
แปลงหนองสิมสาธารณประโยชน์
โครงการสนับสนุนการดำเนินงานหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว.
 
ร่วมโครงการเส้นทางใหม่สู่ถนนสีขาว โครงการชุมชนสะอาดปราศจากโรคภัย
 
ผักแว่นเกมส์ ประจำปี 2556 ประชุมสภาเทศบาลตำบลผักแว่น
 
โครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน ตำบลผักแว่น
การทำผ้าห่ม
5-7 พ.56
งานบุญลานเทศบาลตำบลผักแว่น
โครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน ตำบลผักแว่น
การทำขนมนางเล็ด
โครงการอบรมระดมธรรม
วัดป่าตถตาราม 20-27
มกราคม 56
กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 5 ธันวาคม 2555 โครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน ตำบลผักแว่น
(การสานตะกร้าพลาสติก)

วันปิยมหาราช 23
ตุลาคม 2555
ลงแขกเกี่ยวข้าวประจำปีงบประมาณ2556
ประชุมสภาเทศบาลตำบลผักแว่นสมัยประชุมวิสามัญสมัยที่2ครั้งที่1ปี2555
วันที่
26 กันยายน 2555
จ่ายเบี้ยยังชีพประจำปีงบประมาณ2556
เดือนตุลาคม
2555
หลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลผักแว่น ประชุมสภาเทศบาลตำบลผักแว่น
สมัยประชุมสามัญสมัยที่สามครั้งที่
2/2555 วันที่ 29 สิงหาคม 2555
ณ ศาลาประชาคมบ้านหาด ม.
5 ต.ผักแว่น อ.จังหาร จังหวัดร้อยเอ็ด
นายอำเภอจังหารพบปะราษฎรตำบลผักแว่นตามโครงการ
อำเภอยิ้มเคลื่อนที่
19 มิ.ย.55
ประเพณีลงแขกเกี่ยวข้าวประจำปี 2555
7 สิงหาคม 2555


ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ดออกเยี่ยมผู้ประสบวาตภัย
 บ้านโนนเชียงบัง
30 เมษายน 2555บุญบั้งไฟตำบลผักแว่น
       วันทึ่
7-9 พฤษภาคม 2555 
โครงการวันผู้สูงอายุ ประจำปี 2555
5 เมษายน
2555
ประชุมสภา สมัยประชุมวิสามัญ สมัยที่1ครั้งที่ 1/2555
โครงการเทศบาลตำบลผักแว่นพบประชาชน
ประจำปี
2555
ผักแว่นเกมส์ ประจำปี 2555
โครงการอบรมระดมธรรม ประจำปี 2555
20-27 มกราคม
2555
งานวันเด็กแห่งชาติ 13 มกราคม 2555
ทำบุญปีใหม่เทศบาลตำบลผักแว่น เข้าเวรประจำจุดตรวจเทศกาลปีใหม่
โครงการคาราวานฟื้นฟู เยียวยา ผู้ประสบอุทกภัย
ภายใต้โครงการหนึ่งใจช่วยเหลือผู้ประสบภัยจังหวัดร้อยเอ็ด
ณ บริเวณด้านหลังเทศบาลตำบลผักแว่น
โครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์
สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯสยามมกุฎราชกุมาร