เทศบาลตำบลผักแว่น อำเภอจังหาร จังหวัดร้อยเอ็ด 45000 

 
 
การประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (Local Performance Assessment : LPA) ปี 2565
[ lpa01 ] :ด้านที่ 1 ด้านการบริหารจัดการ
  การวางแผน พัฒนาท้องถิ่น
  การจัดทำฐานข้อมูล
  การจัดการข้อร้องเรียน
  การบริการประชาชน
  ระบบควบคุมภายใน และการตรวจสอบภายใน
  การประเมิน ผลการปฏิบัติงาน
  การเพิ่มประสิทธิภาพ ในการบริหารงาน
[ lpa02 ] :ด้านที่ 2 ด้านการบริหารงานบุคคลและกิจการสภา
  คุณภาพชีวิตความสมดุลระหว่างชีวิตและการทำงาน
  ความพร้อมรับผิดด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล
  การบริหารกิจการสภา
  ความสอดคล้องเชิงยุทธศาสตร์
  ประสิทธิภาพของการบริหารทรัพยากรบุคคล
  ประสิทธิผลของการบริหารทรัพยากรบุคคล
[ lpa03 ] :ด้านที่ 3 การบริหารงานการเงินและการคลัง
  การจัดเก็บรายได้
  การบริหารงบประมาณ
  การพัสดุ
  การบริหารการเงินและบัญชี
  ผลสัมฤทธิ์
[ lpa04 ] :ด้านที่ 4 การบริการสาธารณะ
  ด้านโครงสร้างพื้นฐาน
  ด้านงานส่งเสริมคุณภาพชีวิต
  ด้านการวางแผนการส่งเสริมการลงทุนพาณิชยกรรมและการท่องเที่ยว
  ด้านศิลปะ วัฒนธรรมจารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น
  ด้านการจัดระเบียบชุมชน/สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย
  ด้านการบริหารจัดการและการอนุรักษ์ ทรัพยากร ธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม
[ lpa05 ] :ด้านที่ 5 ด้านธรรมาภิบาล
  การบริหารราชการเพื่อป้องกันการทุจริต
  การส่งเสริมบทบาทและการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน
  การมีระบบ และกลไกจัดการรับเรื่องร้องเรียน
  การสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติราชการ
 
 
 
 
 

การเรียนรู้ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ : พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540
ยกระดับเจตจำนงทางการเมือง
สาระดีๆจากศาลปกครอง
สาระดีๆจากศาลปกครอง
เช็คเมล์
facebook
LPA
eService
ITA
ระบบยื่นชำระภาษีออนไลน์
https://covid19.moph.go.th/
เข้าระบบ
กองทุน
รัฐบาลไทย
สตง
กรมบัญชีกลาง
กรมอุตุ
ปปช
คลังข่าว
aec
กระทรวงมหาดไทย
กรมส่งเสริมฯ
ฐานข้อมูลของรัฐ
กรมการค้าภายใน
กรมพัฒนาชุมชน
โอทอป
จัดซื้อจัดจ้าง
การท่องเที่ยว
สสส